Gece ve Gündüzümüz Kandil, Hayatımız Miraç Olsun | Fatih Medreseleri
Fatih Medreseleri

Gece ve Gündüzümüz Kandil, Hayatımız Miraç Olsun


Gece ve Gündüzümüz Kandil, Hayatımız Miraç Olsun

İhvanı Müslim’in! Efendi Hazretlerimizin (k.s.) boynu bükük, gözü yaşlı, garip evlatları! Kıymetli dostlar! Aziz dava arkadaşlarımız.

Bir miraç kandilinin daha gölgesi üzerimize düştü. Rabbim sizlere, bizlere, hepimize dostlarıyla beraber nice ruhani miraçlar, fevkat tecelliler ihsan etsin. Zerre kadar fütur ve gevşeklik, zelle ve hatreden hepimizi muhafaza buyursun. Yaşadığımız her anımızı her daim miraç eylesin. Ömrü olan a nice kandiller gelir geçer. Ancak önemli olan, böyle gün ve gecelere kavuşmak değil, bu gecelerin ve günlerin hayatımızın her anını miraç ve nüzül kılacak, gaflet ve havatırı bizden kovup, daimi ayıklıkla bir seyir yapmamıza vesile olup olmadığıdır. Bunca güç ve kudretin, sonsuz mükemmelliklerin ve güzelliklerin sahibi olan Rabbimiz bizleri sırf fazlu kereminden Efendi Hazretlerimizin hatırına milyonların, milyarların içinden bizi tuttu Efendi Hazretlerine evlat eyledi. O manevi silsilenin zincirine bizi de halka olarak ekledi elhamdülillah. Bize kalsa ne Efendi Hazretlerini tanır ve bilir, ne de kıymetini takdir edebilirdik. Ancak sırf lütfu kereminden bunu bize bahşetti. Yine Efendi Hazretlerinin cemaati ve ihvanı arasından Efendi Hazretlerimizi şu ana kadar en iyi anlamış, varlığında Efendi Hazretlerini var etmiş ve görevi Efendi Hazretlerini en sahih ve güzel şekilde insanlara tanıtmak bildirmek ve takdim etmek olan Masum Hocamızı bize bahşetti. O’nun kontrolünde Efendi Hazretlerimizi, tarikatı ve namazı en mükemmel şekilde öğrenebilmemiz, bizlere ikram edildi elhamdülillah. Efendi Hazretlerinin ifadesi gereğince; bunca büyüklerin eteğine tutunduktan sonra hala aynı yerde çakılı kalmak bize yakışır mı?

Her nimet, sorumluluğu gerektirir. Öyleyse gelin bu miraç gecesinde işi yeniden ele alalım. Hocamızın ve Efendi Hazretlerimizin kontrolünde, hevayı nefsimize uymadan, yabanda gezmeden, yanı başımızda iken sahralarda ve taşralarda dolaşmadan, aşağıdaki Risale-i Kudsiyye’den derlediğimiz beyitleri de dikkate alarak ruhani miraç edelim. Rabbim hepimize eldeki nimetler alınmadan kıymetini takdir edip, en kıymetli olanlardan olabilmeyi nasip eylesin. Nimetleri takdir edemeyip zayi etmekten ve işi beceremeyip, yerimize başkalarını getirmekten hepimizi muhafaza eylesin.

Eğer derdi ilahiden haberdâr,

Dilerse olmağı gönlün, yürü var

Gönül ver, yâr seninledir, behey yâr,

Yabanda gezme, etme âh ile zâr.

Yabanda gezme, gel Hakka gidelim

Cemâli bâ kemâle seyr idelim

 

Bulam dersen, gârib bülbül o yâri,

Bu aktab gülşeninde eyle zâri

Gönül ver bunlara, feyz ola câri,

Bulur teslim olan feyzi bâri,

Heman teslim olup Hakka gidelim,

Cemâli bâ kemâle seyr idelim

 

Şeriat hablini eline gel al

Terikat zevkini gönlüne gel al!

Mearif ilmini ruhunla gel al!

Hakikat sırrını sırrında bul al!

Şeriat üzere ol Hakka gidelim

Cemâli bâ kemâle seyr idelim

 

Ya şimdi bir fesat koptu cihanda

Hevâyı nefse düştü nâs bu anda

Eğer âlim, eğer âbid; bu şanda!

Hadis, Tefsir, Fıkıh kaldı nihanda

Bu nâsdan ayrulup hakka gidelim

Cemâli bâ kemâle seyr idelim

 

Kemâl tahsili derdi gitmiş vâ…

İlmü ibadete set olmuş hevâ…

Ne hâcet Çin’e gitmek, mürşit ara,

Yanı başındadır, göz görmez ama…

Seyahatten gecüb, Hakka gidelim

Cemâli bâ kemâle seyr idelim

 

Fesat kapladı, şimdi hep cihanı

Resülullah buyurdu, bu zamanı

Bu zaman, abidinin âli şanı,

Gel uyma nefse, fevt etme bu ânı

Temessük eyle sünnete gidelim,

Cemâli bâ kemâle seyr idelim

 

Hani ol zevki irfan, sırrı vicdan

Hani miracı ruhani behey cân,

Nikab açup görüne vechi sübhan,

Gönül gözüyle uşşak ola hayran

Uruş kıl ruh ile Hakk’a gidelim

Cemâli bâ kemâle seyr idelim

 

Feda et vârını, hem canı teslim,

Dilersen içmeği, ker âb-ı tesnim,

Kamu evladdan e’la eyle tazim,

Ebur Ruhtur anındır, hakkı tekrim,

Bu ta’zim üzere gel Hakka gidelim

Cemâli bâ kemâle seyr idelim

 

Görünmez ğayrı miratde o mahbub

Bulunmaz gayrı yerde, vaslı matlub,

Muti ol emrine, tâ ede mahsub,

Seni esrarına hem ede mensub,

Hevâlardan geçip Hakk’a gidelim

Cemâli bâ kemâle seyr idelim

 

Bu zatlara taarruz bil hatadır,

Gönül her kim alır, işi safâdır

Bu zatlar, bahri kbriyâdır

Duası müstecâb, sahibi vefadır.

Taarruz yok, gönül yap gel gidelim

Cemâli bâ kemâle seyr idelim

 

Vücudu aynı rahmettir cihana,

Anın sırrı kadem bastı nihana,

Nüzül etti, ola irşat cihana,

Makamı zevk iken, indi figana

Muhalif olma gel, Hakk’a gidelim

Cemâli bâ kemâle seyr idelim

 

Bu zatlar hakkında çok söz demişler,

Hakikatla haberdâr olmamışlar.

Kemâl üzere muhabbet etmemişler

Anınçün işbu sırrı bilmemişler,

Veliyullah budur, Hakk’a gidelim

Cemâli bâ kemâle seyr idelim

 

Ne emretse ganimet bil o insan,

Huzurunda kelma çok etme ihvan,

Hitab ğayra iken, sen açma dihan (ağız)

Gözün çok açma merbut dur, bul ihsan,

Müeddeb ol aziz, Hakk’a gidelim

Cemâli bâ kemâle seyr idelim

 

Bu zatlar, her biri kenzi sübhân,

Gönül tut, tâ olasın bahri ummân,

Çün oldur nokta-i bâi sırrı yezdan

Göründü miratından veçhi sübhan

Bu ğavsın tut elin Hakk’a gidelim

Cemâli bâ kemâle seyr idelim

 

Benim edafi eşer, ya Rabbi yezdân,

İşim leylü nehâr nisyanla isyan

Bizi sehvü hatadan sakla Rahaman

Senindir ilmi hikmet Rabbi Sübhan,

Bu hikmette düşüp Hakk’a gidelim,

Cemâli bâ kemâle seyr idelim

 

Yüzüm yoktur sana, ey zâtu yezadân.

Kerem kıl fazlına geldim budur şân,

Bize sen eyle tevfiki tâmın ihsan

Seni daim göre göre gidelim

Cemâli bâ kemâle seyr idelim

Bu zatlar hürmetine ey zâtı Sübhan,

Budur senden ricamız, eyle ihsan,

Sana aşık olan mü’minü ihvân,

Visâlin bulmadan kabzetme bir can,

Visâlinle olup hayran gidelim

Cemâli bâ kemâle seyr idelim

 

Ey kerim, ey rahim, ihsanı bol

Bizi dostla dostluğunla kıl kabul,

Şu dostlarla bizi cem et ya ilah

Çünkü bu dostlar bize oldu penâh

Resşiti ruhi siyâhın sernigün eyle niyaz,

Bâri dostun Mahmut Efendinin kıtmiri yaz.

Kandilinizin MİRAÇ olması temennisi bizden, gayret sizden muvaffakiyet Allah’tandır.

 

 Fatih Medreseleri Yazı İşleri Kurulu

 

 

 

Yorum yapın