Haydi Gençlik Projeleri Hazırlayalım | Fatih Medreseleri
Fatih Medreseleri

Haydi Gençlik Projeleri Hazırlayalım


mayis-hayatdersi-konferansi-baslik
2012 Yılı Gençlik Projeleri Destek Programı, Gençlik ve Spor Bakanlığının  ülke gençliği için daha iyi yaşam koşulları ve yeni fırsatlar sağlamayı amaçlamasının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır ve 2012 yılını kapsamaktadır.

 

PROGRAMIN HEDEFLERİ

 

• Gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi, potansiyellerini gerçekleştirmelerine imkân sağlanması,
• Gençler arasında, ortak bir amaç etrafında birlikte çalışmanın ve hoşgörünün teşvik edilmesi,
• Gençlerin karar alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkin katılımının teşvik edilmesi,
• Gençlerin temel haklar, yerel ve ulusal düzeylerdeki karar alma süreçlerinin işleyişi ve kendilerine sunulan imkân ve hizmetler konusunda bilgilendirilmesi, gerekli katılım ve liderlik kapasitesine sahip olmaları konusunda desteklenmesi,
• Sosyal dışlanmayla mücadele edilmesi, sosyal uyumun güçlendirmesi,
• Gençlerin aileleriyle ve toplumla iletişimlerinin daha sağlıklı hale getirilmesi,
özgüvenlerinin, duyarlılıklarının ve yaşadıkları topluma aidiyet duygularının geliştirilmesi,
• Gençlikle ilgili faaliyetleri bulunan sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi,
• Gençlerin teknolojik yenilikler, internet ve sosyal ağlar konusunda bilgilendirilmesinin ve teknolojik yeniliklerin gençlerin kişisel ve sosyal gelişimine katkı
sağlamak üzere kullanımının desteklenmesi,
• Gençlerin gençlik ve spor hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması, gençlik faaliyetlerine yönelik destek sistemlerinin kalitesinin gelişimine katkı sağlanması,
• Farklı ülkelerdeki gençler arasında karşılıklı anlayışın güçlendirilmesi Programın hedeflerindendir. Teklif edilecek projelerin bu hedefleri gerçekleştirmesi
beklenmektedir.

 

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

 

Programın uygulanmasında,
• Fiziksel ve/veya zihinsel engelleri nedeniyle ya da ekonomik, coğrafi ve kültürel farklılıklar dolayısıyla dezavantajlı durumda olan gençlerin hayatlarının kolaylaştırılması, durumlarının iyileştirilmesi ve sosyal hayata katılımlarının artırılması,

• Gençlerin hareketliliğinin artırılması,
• Gençlerin sosyal yapının organik bir parçası haline getirilmesi ve sosyal yaşamın dışına itilmiş gençlerin sosyal uyumunun desteklenmesi,
• Gençlerin demokratik yaşama katılımının ve aktif yurttaşlık bilincinin teşvik edilmesi,
• Kültürel ve ekonomik farklılıkların, gençlerin iletişiminde ve bir araya gelmelerindeki engelleyici etkisinin ortadan kaldırılması, kültürel farklılıkların birleştirici bir vasıta olarak kullanılması konularını içeren proje teklifleri öncelikli olarak desteklenecektir.

 

DESTEKLENECEK PROJELER

 

01-Hareketlilik Projeleri; gençlerin ülkemiz içindeki farklı şehirlere veya farklı ülkelere hareketliliğini destekleyen projelerdir. Uluslararası anlaşmalar çerçevesinde bir ya da bir kaç ülkenin katılımıyla karşılıklı olarak gençlik değişimi projeleri gerçekleştirilebilir. Bu projelerde, daha önce ulusal ve uluslararası deneyimi olmayan gençlere öncelik tanınacaktır.

 

02-Gönüllülük Projeleri; fiziki güç, zaman, bilgi, beceri, sanat gibi özelliklerinden biri veya birkaçını proje çalışmaları için değerlendirebilecek durumda olan ve bunun karşılığında parasal kazanç beklentisi taşımayan gençlerin katıldığı, toplumsal dayanışmayı güçlendirmeye yönelik projelerdir.

 

03-Katılım Projeleri; gençlerin kendilerini ve tüm toplum kesimlerini ilgilendiren yerel ya da ulusal düzeydeki karar alma süreçlerine katılım bilinçlerini geliştirme ve katılımlarını artırma amacına yönelik projelerdir.

 

04-Sosyal Uyum Projeleri; dezavantajlı gençlere yönelik sosyal içerikli projeler ile gençlerin yaşam standartlarının yükseltilmesi ve toplumsal bütünleşmenin sağlanması, gençlerin ikili ilişkilerde ve toplumsal ilişkilerde psiko-sosyal yönlerden desteklenerek daha sağlıklı ruh yapısına sahip bireylerin yetiştirilmesini hedefleyen projelerdir.

 

05-Spor Projeleri; sporun sevdirilmesi ve hayat tarzı haline getirilmesi, gençlerin spor faaliyetlerine katılımının artırılması, sporda etik değerlerin korunması ile şiddetin engellenmesine yönelik projelerdir.

 

06-Girişimcilik Projeleri; belirli bir ticari faaliyetin gerçekleştirilmesini öngörmeyen ve doğrudan kazanç sağlamaya yönelik olmamak kaydıyla gençlerin meslek seçimi ve hayatlarını kazanma aşaması için özgüvenlerini, bilgi ve görgülerini artırmaya, inisiyatif alabilme yeteneklerini geliştirmeye, gençlere girişimcilik ruhu ve bilinci kazandırmaya yönelik projelerdir.

 

07-Kültür ve Sanat Projeleri; gençler tarafından hazırlanan kültürel ve sanatsal faaliyetler ile gençliğin bu alanda ihtiyaç duyduğu faaliyetlerin geliştirilmesi ve desteklenmesine yönelik projelerdir.

 

08-Eğitim Projeleri; gençlerin eğitiminin desteklenmesine yönelik projelerdir.

 

09-Bilimsel Projeler; gençlerin bilim ve tekniğe ilgisini artırarak, ülkenin teknolojik kalkınmasına ve bilimsel gelişmesine katkı sağlaması beklenen projelerdir.

 

10-Yenilikçi Projeler; yeni iletişim teknolojileri ve farklı çözümler kullanmak suretiyle gençlerin sosyalleşmesine ve farklı genç gruplarının kaynaşmasına katkı sağlamayı, sosyal paylaşımlarını yükseltmeyi amaçlayan projelerdir.

 

11-Araştırma Projeleri; gençlik alanında ihtiyaç duyulan araştırma çalışmalarını desteklemeye yönelik projelerdir.

 

12-Muhtelif Projeler; Bakanlığın görev, yetki ve sorumluluk alanına giren diğer konularda kalkınma planları, hükümet programları, politika belgeleri ve stratejik planlarda belirlenen hedef ve önceliklerin gerçekleştirilmesini amaçlayan projelerdir.

 

PROGRAM BÜTÇESİ VE DESTEKLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

 

Program kapsamında desteklenebilecek proje sayısı bu program için Bakanlıkça ayrılmış olan bütçeyle sınırlıdır. Program kapsamında desteklenecek projelerin azami uygulama süresi 12 aydır.

 

Program kapsamında desteklenecek projeler için Bakanlık mali katkısının alt sınırı 5.000 TL üst sınırı ise 250.000 TL olarak belirlenmiştir. Proje için Bakanlıktan ayni destek talep edilmesi halinde bu desteğin mali karşılığı proje bütçesinde gösterilecektir. Kılavuzda geçen destek ifadesi ayni ve nakdi destekleri ifade etmektedir. Bakanlıktan ayni destek alan projelerin iptali ve sözleşmelerinin feshi halinde Bakanlığa yapılacak geri ödeme tutarlarına kullanılan ayni desteklerin bütçe karşılıkları da eklenir. Proje yürütücüsünün/yürütücülerinin kendi kaynaklarından sağladıkları veya sağlayacakları mali ve/veya ayni destekler ile ulusal ya da uluslararası kaynaklardan sağladıkları veya sağlayacakları yardım ve hibe şeklindeki katkılar proje başvuru formunda belirtilir. Proje destek tutarı, bu şekilde sağlanan veya sağlanacak destek, yardım veya hibe tutarı düşülerek belirlenir. Projenin öncesinde, yürütülmesi sırasında ve tamamlanmasından sonra, projenin Bakanlık tarafından desteklenen kısmı veya bölümleri için başka bir kaynaktan destek, yardım veya hibe sağlandığı tespit edildiği takdirde haksız olarak alınan tutar 15 gün içinde Bakanlığa geri ödenir. Geri ödenmediği takdirde kanuni faiziyle birlikte genel hükümlere göre proje yürütücüsünden tahsil edilir.

 

Destekler, yürütücü/yürütücüler tarafından kâr elde etme amacıyla ya da kâr elde edilmesine etkide bulunacak şekilde kullanılamaz. Her proje, 2012 Program bütçesinden sadece bir kez destek alabilir. Proje desteğinde amaç faaliyetlerin (sosyal, kültürel, sanatsal, sportif etkinlikler, eğitim, festival v.b.) desteklenmesidir. Ekipman, elektronik donanım satın alma, bina kiralama gibi giderler faaliyetler için zaruri olmaları halinde ödenecektir. Desteklenen projeler kapsamında üretilen ürünlerin (yazılı, sesli, görsel materyal v.b.) içeriği proje yürütücüsünün/yürütücülerinin sorumluluğundadır ve hiçbir surette Bakanlığın resmi görüşü olarak değerlendirilemez.

 

Proje faaliyetlerinin proje yürütücüsü/yürütücüleri tarafından gerçekleştirilmesi esastır. Ödenebilecek Bütçe Giderleri başlığı altındaki sınırı aşmamak kaydıyla bazı durumlarda taşeron kullanılabilir.

 

GÖRÜNÜRLÜK KURALLARI

 

Görünürlük, Program kapsamında desteklenen proje faaliyet ve çıktılarında Bakanlık desteğinin sağlandığını belirtmek ve Bakanlık logosunu kullanmak anlamına gelmektedir. Proje yürütücüsü/yürütücüleri, aşağıda belirtilen tedbirleri almak zorundadır.

 

• Projenin uygulandığı alanlarda projeyi açıkça tanımlayan panolar bulundurulmalıdır. Panoların büyüklüğü ve sayısının faaliyetlerin ölçeği ile uyumlu, ifadelerin okunabilir ve anlaşılabilir olması gerekmektedir. Panolar görünür ebatta ve aşağıdaki örnekte (Örnek Pano) gösterildiği şekilde hazırlanmalıdır.

 

• Proje kapsamında üretilen basılı malzemelerin kapağında ve ilk sayfasında; Bakanlık logosuna yer verilmeli ve sözkonusu malzemenin Bakanlığın desteğiyle hazırlandığı belirtilmelidir.

 

• Tanıtım materyali ve üretilen tüm belgeler görünür ebatta Bakanlık logosunu taşımalıdır. Yürütücü/yürütücüler, logo basımının uygun ya da mümkün olmayacağını değerlendirdikleri durumlarda Bakanlığın onayını almalıdırlar.

 

• Proje kapsamında yayın yapan internet sitelerinde Bakanlık logosuna ve Programın adına yer verilmelidir. Yukarıdaki kurallara uymak kaydıyla proje yürütücüsü/yürütücüleri kendi logolarına da yer verebilirler. Ancak, yürütücünün/yürütücülerin logoları hiçbir şekilde Bakanlık logolarının ölçülerinden büyük ve daha belirgin olamaz.
Bunların yanı sıra projelerde; proje faaliyetlerinin sesli ve görsel olarak kayıt altına alınması, kayıtların elektronik olarak arşivlenmesi gerekmektedir. Sesli ve görsel materyal gelişme raporları ve sonuç raporları ekinde (elektronik ortamda) Bakanlığa gönderilecektir.

 

Ayrıntılı Bilgi ve Başvuru Formları için Tıklayınız


Yorum yapın