Hicri Yılbaşında Okunacak Dua | Fatih Medreseleri
Fatih Medreseleri

Hicri Yılbaşında Okunacak Dua


Hicri Yeni Yılımızda Okunacak Dualar

Sene Sonu Duası

 

senesonu

“Ey Allah! Senin razı olmayıp beni nehyettiğin şeylerden bu sene her ne yaptıysam, ben onları unuttum. Sen ise unuimadtm. Bana ceza vermeye kadirken mühlet verdin ve ben Sana karşı gelme cüreti göstermişken beni tevbeye davet ettin.

Ey Allah! Ben bütün bunlardan dolayı Senden mağfiret diliyorum. Beni bağışla!

Ey kerem sahibi! Ey celâl ve ikram sahibi! Senin razı olup bana sevap vaadettigin hangi amelleri bu sene işlediysem. Senden dilerim ki. onları kabul edesin ve Senden ümidimi kesmeyesin!

Ey kerem sahibi, kabul eyle! Efendimiz Muhammed’e ve âl-İ ashabına salât-ü selâm eyle!” derse, şeytan:

“Biz, bir sene yorulup bu günâhları İşletmek için zahmet çektik, o bir anda hepsini sildirdi!” deyip yüzüne toprak saçarak kaçar.”

(AllâmeSafiri. NOzkefû i~mecâlis: 1/156. MâB’l-ayneyn, S’a’ıa’l-bidâyai. sh:!65>

Sene Başı Duası

 

 

 

Rivayet edildiğine göre: “Her kim muharrem ayının evvelinde üç kere :

senebasi

‘Bütün hamdler, âlemlerin Rabbi olan Allah’a aittir! Salât-ü selâm, Efendimiz Muhammed’in ve âl-i ashabının tamamının üzerine olsun!

Ey Allah! Sen Ebedî’sin, Kadîm’sin (başlangıcın ve sonun yoktur)! Hayy’sm, Kerîm’sin (hakikî hayat sahibi de, kerem sahibi de ancak Sensin)! Hannân’sm, Mennân’sın (son derece acıyan ve çokça lütuflarda bulunan Rabbimizsin)!

İşte bu yeni senedir! Ben bu sene Senden dilerim ki beni kovulmuş şeytandan ve onun dostlarından koruyasm, kötülüğü çokça emreden bu nefse karşı bana yardım edesin ve beni Sana yaklaştıran amellerle meşgul edesin.

Ey kerem sahibi! Ey celâl ve ikram sahibi! Ey acıyanların en merhametlisi! Rahmetinle kabul eyle!’

Allâh-u Te’âlâ, Efendimiz ve peygamberimiz Muhammed (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)ç, âl-i ashabının ve Ehl-i Beyt’inin tamamına salât ve selâm eylesin!’ derse, şeytan:

‘Biz bu kişiden ümidi kestik!’ der ve Allah (Cette CelâlüM) ona, kendisini sene boyunca koruyacak İki melek görevlendirir.” (Allâme Safûrî, Nüzhetü’l-mecâlis: 1/156; Mâü’l-ayneyn, Na’tü’l-bidâyât, sh:165)

Şihâbüddîn es-Sühreverdî (Kuddise Sirruhûjdm nakledildiğine göre; bu duayı (sene başı duasını) âşûrâ günü üç kere okuyan o sene ölmekten emin olur. Zira eceli takdir edilen kişiye o gün bu duayı bu şekilde okumak nasip olmaz!

Yorum yapın